Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo.   Dnia 25 maja b.r. weszły w życie nowe przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, tzw. „RODO”. W wyniku wejścia w życie nowych przepisów prawa informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie klientów biznesowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że  administratorem przekazanych przez Państwa danych jest firma CARTIM s.c. , z siedzibą na ul. Przemysłowej 31 w Wasilkowie. &1 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-zwane dalej RODO. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy CARTiM s.c.  &2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.   &3 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.   &4 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich realizacji.   &5 Firma przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.   & Dodatkowo, dane mogą być przez przechowywane przez Firmę CARTiM s.c. dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.   & Jednocześnie, w celu rozliczalności Firma CARTiM s.c. będzie przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.